کلمه عبور : شماره داوطلبی سازمان سنجش

------------------------------------------------------------------

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان کاردانی به کارشناسی

دریافت فرم های سنجش داوطلبان کاردانی به کارشناسی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان کاردانی پیوسته-فنی و حرفه ای سال 95**

دریافت فرم های سنجش فنی و حرفه ای سال 95**

دریافت فرم های سنجش داوطلبان سراسری

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان سراسری(کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته)

دریافت فرم های سنجش داوطلبان سراسری

**مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ارشد سال 95**

** دریافت فرم های آموزشی داوطلبان ارشد سال 95**

------------------------------------------------------------------

مراحل ثبت نام داوطلبان جدیدالورودسال 1395

 

شرح

محل مراجعه

-مراجعه به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی www.efc.ac.ir جهت ثبت نام و پرینت اطلاعات ثبتی وکد رهگیری و یا مراجعه دانشجو به کارگاه کامپیوتر جهت ثبت اطلاعات،فعال سازی و تکمیل فرمهای آموزشی

 

www.efc.ac.ir

ساختمان کلاسها

تایید اطلاعات و دریافت شماره دانشجویی از سیستم آموزشی

ساختمان اداری
واحد فناوری اطلاعات

-مراجعه به مسئولین تکمیل پرونده و بررسی مدارک از جمله وضعیت نظام وظیفه برای برادران

ساختمان اداری

نظام وظیفه
(ویژه برادران)

-در صورت احراز شرایط ثبت نامی،مراجعه به پست جهت دریافت تاییدیه تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته،کاردانی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته

ساختمان اداری

همکف

-مراجعه به واحد تکمیل پرونده و ارائه رسید پستی(در صورت وجود) و در نهایت دریافت پرونده

ساختمان اداری

همکف

-مراجعه دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته جهت دریافت نامه درخواست مدارک تحصیلی مقطع قبل

ساختمان اداری

اتاق معاونت آموزشی

-مراجعه به آموزش و بررسی اطلاعات درج شده اولیه توسط دانشجو،اصلاح،فعال سازی و انتخاب واحد موقت و ارائه پرینت به دانشجو

ساختمان اداری

آموزش

-مراجعه به امور مالی جهت واریز شهریه(قابل پرداخت توسط کارت شتاب)

ساختمان اداری

امور مالی

مراجعه به امور مالی جهت تسویه حساب نهایی،ثبت نهایی انتخاب واحدو... و ارائه پرینت مالی به دانشجو

ساختمان اداری

امور مالی

-مراجعه به حراست جهت دریافت کارت دانشجویی و بسته آموزشی با در دست داشتن پرینت امور مالی

ساختمان اداری

حراست